REGULAMIN

Definicje

1) Zarówno kursy stomatologiczne praktyczne, jak również teoretyczne oraz kursy medyczne, w skrócie zwane Kursem  –  to szkolenia przeznaczone dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.

2) Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym.

3) Organizatorem kursu jest firma ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. NIP: 782-256-75-35

z siedzibą w Poznaniu 61-052,  ul.Mogileńska 10A/2.

.

Uczestnicy

1) Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która wyrazi – drogą e-mailową, telefoniczną lub w inny, przyjęty zwyczajowo, sposób. chęć uczestniczenia w szkoleniu

2) Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

4) Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

Obowiązki organizatora kursu

1) Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

2) Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3) Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4) Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Rejestracja z obowiązkiem zapłaty

Złożenie zamówienia na dane szkolenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Wysokość opłaty  jaką należy wnieść po zarejestrowaniu  jest podana w opisie danego kursu oraz w niniejszym regulaminie.

Opłaty za kursy praktyczne

  1. Opłaty za kursy praktyczne z OKLUZJI

a/ Opłaty dotyczące poszczególnych kursów praktycznych z okluzji  ustalone są w walucie  USD i będą przeliczane na złote polskie według średniego kursu NBP na 41 dzień poprzedzający dzień danego szkolenia. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o cenie w złotych polskich danego kursu praktycznego na 41 dni przed jego rozpoczęciem .

b/ Opłaty  za  uczestnictwo w całym cyklu kursów praktycznych, na który składają się bloki   tematyczne wynoszą:

  • Rejestracja Centralnej Relacji              równowartość 4600 USD
  • Planowanie leczenia estetycznego        równowartość 4600 USD
  • Magia ekwilibracji                             równowartość 4800 USD
  • Mistrz estetyki zębów przednich          równowartość 4800 USD

c/ Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 5989,00  PLN  na poczet cyklu kursów  najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” lub pisemnego poinformowania przez Organizatora o konieczności uiszczenia w/w zadatku (Organizator może wyrazić pisemną zgodę na inny tryb wpłaty). Zadatek będzie pomniejszał cenę Kursu „Mistrz estetyki zębów przednich”

e/ wnoszenie opłat z możliwością ratalną za uczestnictwo w kursie pt.” Cykl kursów praktycznych z okluzji” są przedmiotem oddzielnej umowy o warunkach uczestnictwa w kursie.

2.Opłata za kurs praktyczny zaawansowany- MISTRZ TRUDNYCH PRZYPADKÓW

a/ Zadatek za kurs w wysokości 2000 PLN trzeba wnieść najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” (chyba, że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty).

3.Odpłatność za kursy praktyczne dla techników dentystycznych

a/ oplata  jako słuchacz wynosi 3000 PLN .Technicy dentystyczni nie wykonują ćwiczeń praktycznych podczas warsztatów. Maksymalna ilość uczestniczących techników dentystycznych to 5 osób.

Opłaty i terminy wnoszenia za kursy praktyczne, pozostałe kursy, seminaria praktyczno –teoretyczne

Wysokość opłat , możliwość opłat w ratach oraz  terminu jej wnoszenia  za poszczególne kursy praktyczne i teoretyczne  , szkolenia, seminarium jest  dostępna w zakładce „Szkolenia” po wybraniu odpowiedniego kursu.

Opłaty za kursy należy wnieść najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty”. Jeśli organizator wyrazi zgodę na dokonanie płatności w ratach za dany kurs to odpłatność może zostać dokonana w 2 równych ratach zwiększonej o 5% całkowitej należności. Pierwsza wpłata do 7 dni po „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” , druga rata na 31 dni przed wykonaniem usługi szkoleniowej.  Całkowite uregulowanie należności do 100% musi nastąpić na 31 dni przed wykonaniem usługi szkolenia i ma charakter ostateczny i definitywny a zatem nie podlega zwrotowi. Jeżeli zgłoszenie ma miejsce na 31 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem kursu, należy uregulować 100% należności, która nie podlega zwrotowi. W przypadku opłat promocyjnych lub rabatów, należność reguluje się w czasie wyznaczonym w ofercie.

4.Dane do wnoszenia oplat

Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym oraz po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, wpłacają pieniądze na poniższe konto:

Akademia Dawsona Polska

ul. Mogileńska 10 A/2, 61-052 Poznań

BZ WBK 63 1090 1447 0000 0001 2281 8573

5.Pozostałe informacje

a/Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 31 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 31 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

b/Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 31 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.

6) Każdy Uczestnik, zapisując się na kurs telefonicznie lub e-mailem, dostaje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną.

7) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.

8) Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie następny termin szkolenia.

Kursy:

1) Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej Akademii Dawsona Polska.

2) Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej Akademia Dawsona Polska w zakładce „Szkolenie” po wybraniu odpowiedniego kursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego.

3) Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu i/lub miejsca kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

4) W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany z przyczyn siły wyższej , Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

5) Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

Uwagi organizacyjne

1. Ochrona danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów.

3. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

Reklamacje, zwroty

1) Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

2) Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Pozostałe regulacje

1) Firma Akademia Dawsona Polska, Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.

2) Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym lista kursów wraz z programami oraz harmonogramy kursów, znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.akademiadawsona.pl